herezja znana jako „ewolucja teistyczna"

Dave DeWitt

« WRÓĆ

Biblia się nie zmienia, prawda jest absolutna, a wiedza wymaga bojaźni Pana (Prz 1,7)

W nauce to, co „teraz wiemy”, nieustannie się zmienia, a prawda jest uważana za względną. Nauka w najlepszym wypadku zawsze się uczy się i nigdy nie jest w stanie dojść do poznania prawdy (2 Tm 3,7).

 

Istnieje podstawowa zasada, którą powinni kierować się wszyscy chrześcijanie: Nigdy nie idź na kompromis z dosłownym (czyli zamierzonym przez autora) znaczeniem Biblii ze względu na to, co twierdzi nauka. Nigdy nie myśl, że musisz coś pozmieniać w Biblii, by dostosować ją do tego, co świat uważa za swoje „odkrycie”.

Ewolucja teistyczna to twierdzenie, że Bóg posłużył się ewolucją jako metodą stwarzania.

Organizacja Biologos, będąca jednym z największych współczesnych propagatorów ewolucji teistycznej, nazywa to „ewolucyjnym stworzeniem” (Evolutionary Creation, EC), twierdząc, że ewolucyjne stworzenie „poważnie traktuje naukę jako sposób zrozumienia świata, który stworzył Bóg”.

Tim Keller dodaje: „wierzymy, że rozważny dialog pomiędzy nauką a wiarą jest w dzisiejszych czasach niezbędny, by angażować ludzkie serca i umysły” (oba cytaty pochodzą z biologos.org). 

 

Stwierdzenie Tima Kellera jest typowe dla tego zwiedzenia – pełne napuszonych słów, które można rozumieć na wiele sposobów. Ładne słowa, takie jak: „dialog”, „nauka” i „wiara” – a wszystko tylko po to, aby doprowadzić ludzi do dezorientacji odnośnie prawdy i otworzyć ich umysły na przyjęcie ewolucji.

Przez „naukę” Keller rozumie ewolucję, przez „wiarę” – chrześcijaństwo, a przez „dialog” – kompromisowe traktowanie tego, co mówi Słowo Boże, aby uwzględnić ewolucję.

 

Tim Keller na polskiej stronie BioLogos: „wierzymy, że rozważny dialog między nauką a wiarą jest niezbędny, by angażować ludzkie serca oraz umysły. BioLogos stanowi ważny, pierwszy krok w tym kierunku”. [https://www.dwieksiegi.pl/opinie-o-biologos.html]

Ewolucja teistyczna twierdzi, że zarówno stworzenie, jak i ewolucja są prawdziwe

Przypomina to Izraelitów ze Starego Testamentu, którzy czcili bożki na wyżynach. Bóg nienawidził wyżyn, ponieważ tam naród Izraela mieszał wiarę w Boga Jahwe z wiarą w bezbożne religie Kananejczyków i Filistynów. Prowadzili „dialog” z religiami świata. 

Ewolucja teistyczna miesza ze sobą stworzenie, o którym uczy Biblia, z ateistyczną religią, jaką jest ewolucja. Być może jest to najbardziej niebezpieczna herezja w dzisiejszym kościele. To ohyda robiąca to, co zawsze czynią światowe filozofie: miesza Słowo Boże z kłamstwem. Wynikiem tego jest zawsze zwrot w stronę świata i odwrót od prawdy, której uczy Biblia. Ewolucja teistyczna nigdzie nie narusza założeń ewolucji; robi to tylko z Biblią. 

Opuścili JAHWE, a służyli Baalowi i Asztartom. (Sdz 2,13)

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

To niemożliwe, aby nie pojawiały się okazje do upadku. Jednak biada temu, przez którego one przychodzą. Lepiej byłoby dla niego, gdyby mu przywiązano do szyi kamień młyński i wrzucono do morza, niż żeby był przyczyną upadku jednego z tych małych. (Łk 17,1-2) PAU 

Ewolucja teistyczna ignoruje fakt, że sednem ewolucji jest ateizm

Ewolucja odrzuca to, co nadprzyrodzone. Kiedy tylko dodasz do niej element ponadnaturalny (teistyczny albo panteistyczny), nie jest to już ewolucja wedle definicji świata nauki. Nie jest to ewolucja opisywana od Darwina do Carla Sagana. 

Ewolucja teistyczna pomija fakt, że ewolucja wprost zaprzecza Biblii. Na przykład:

1. Jeżeli Bóg użył ewolucji do stwarzania (taka jest definicja ewolucji teistycznej), to:

 

2. Jeżeli ewolucja teistyczna jest prawdą, to: 

 

3. Jeżeli ewolucja teistyczna jest prawdą, to grzech wyewoluował z Bożego dzieła, dlatego nie może być prawdą, że: 

Jeżeli ewolucja teistyczna jest prawdą, to większość Biblii jest fałszywa

A konkretnie: 

 1. Nie jest to tylko kwestia zestawienia ze sobą pewnych szczegółów w Piśmie Świętym, które można sobie różnie interpretować. Jedynym sposobem, aby wierzyć w teistyczną ewolucję, jest uznanie, że traktowana dosłownie ewolucja jest prawdziwa, a Biblia, brana dosłownie – nie. Ewolucja teistyczna zakłada nie tylko, że Biblia jest niewystarczająca, ale że po prostu się myli. Wyraża przekonanie, że tam, gdzie Biblia wyraźnie opisuje stworzenie oraz Boga jako Stwórcę, należy rozumieć to jako pewien rodzaj metafory, przeciwnej zamysłowi autora. Ewolucja teistyczna nie stosuje jednak tego podejścia do religii nazywanej ewolucją. Tak naprawdę zakłada, że ewolucja jest zasadniczo prawdziwa, a w momentach, w których nie trzyma się kupy (czyli zazwyczaj) można wstawić Boga, aby ‘załatać’ jej absurdalne luki. Wszystko to sprzyja jedynie tym chrześcijanom, którzy chcą „czcić na wyżynach" i prowadzić "rozważny dialog" między Słowem Bożym a religią ateistów.
 2. Biblia nie traktuje stworzenia jako pobocznego tematu. Nie jest to też tylko kwestia marginalizacji Księgi Rodzaju, nazywania jej mitem lub potraktowania jej w sposób metaforyczny, ponieważ cała Biblia uczy o stworzeniu. Ewolucja nie zrodziła się ze studiowania Pisma Świętego. Powinniśmy tu wziąć pod uwagę niektóre fragmenty Słowa Bożego: Rdz 1,1-5, 8, 12-13, 19-20, 23-24, 27, 31; Wj 20,11; Pwt 4,32; Neh 9,6; Hi 38; Ps 104,5-9, 24-26; Iz 45,11-12, 18; 66,1-2; Jer 27,5; Mt 19,4; Mk 10,6; J 1,1-3; Dz 17,24, 26; Rz 1,20; 4,17; 8,19-22; Kol 1,16, 23; 1 Tm 2,13; Hbr 9,11; 11,3; 1 Pt 4,19; Ap 3,14; 4,11; 5,13; 10,6
 3. Jedyną metodą prawidłowej interpretacji dowolnego tekstu jest odkrycie znaczenia zamierzonego przez autora. Jasne jest, że żaden autor Biblii nigdy nie zamierzał, aby jego czytelnicy rozumieli, że opisuje ewolucję, kiedy pisał: „stworzył”, „uformował” lub „uczynił”. Żaden autor biblijny nie miał też na myśli długotrwałych procesów (miliony lub miliardy lat). Ponieważ zamysłem autorów Pisma Świętego nie było nic, co nawet w najmniejszym stopniu przypominałoby ewolucję, a to, co napisali, przeczy tej teorii, Biblia i ewolucja nie mogą być jednocześnie prawdziwe. 
 4. Biblia nie zgadza się z ewolucją co do kolejności wydarzeń. Ewolucja teistyczna twierdzi, że dni stworzenia w Księdze Rodzaju to tak naprawdę wiele tysięcy lat. Nie pomoże to jednak w dostosowaniu Biblii do ewolucji, gdyż: 
 1. Gdziekolwiek w Biblii pojawia się liczba wraz ze słowem „dzień”, zawsze oznacza 24 godziny. Przykład: Jeżeli powiem „za dni mojego dziadka”, mogę mieć na myśli długi okres czasu. Jeżeli powiem „dziadek został obrzezany ósmego dnia”, mam na myśli 24 godziny. W Księdze Rodzaju przy słowie „dzień” mamy nie tylko liczbę, ale każdy dzień oddziela zdanie:

  …i był wieczór i poranek dzień pierwszy … dzień drugi … dzień trzeci, itd. Potem czytamy, że siódmego dnia Bóg odpoczął po całej swojej pracy, jaką wykonał (Rdz 2,2).

  Mamy tutaj dni z wieczorem i porankiem. Nawet jeśli ktoś nie rozumie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju jako opisu 24-godzinnych dni, są one oddzielone od siebie wieczorem i porankiem. Ewolucja nie pozwala jednak na żaden taki podział. Według niej wszystko rozwijało się stopniowo i powoli. Ciągły proces trwający długie, nieokreślone wieki zamiast sześciu rozróżnialnych, oddzielonych od siebie odcinków nazywa się „uniformitarianizmem”. Jeśli jednak dni reprezentują miliony lat, czy oznacza to, że Bóg odpoczywał przez miliony lat? Skąd wiemy, że nie relaksuje się nadal? Znowu widzimy, Biblia i ewolucja nie mogą być jednocześnie prawdziwe.
 2. Bóg mógł oczywiście tak zaplanować stworzenie, by ewoluowało, ale nie zrobił tego. W Rdz 2,2 czytamy:

  W siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił.  Podstawowym założeniem religii ewolucji jest natomiast to, że stworzenie nigdy nie jest ukończone. 

  Teoria ta głosi, że rozwój nowych rodzajów istot żywych trwa nadal, przez wszystkie wieki, i będzie trwał w przyszłości. 
  Po raz kolejny: Biblia i ewolucja nie mogą być jednocześnie prawdziwe.
 3. Biblia mówi: Bóg powiedział też: Niech ziemia wyda istoty żywe według swego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i zwierzęta ziemi według swego rodzaju. I tak się stało (Rdz 1,24).
  Fraza według swego rodzaju pojawia się w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju osiem razy. Każda roślina i każde stworzenie miało rozmnażać się według swego rodzaju. Kiedy Bóg ukończył swoje dzieło stworzenia życia na ziemi w taki sposób, że każda żywa istota nie zmieni się w istotę innego rodzaju. Religia ewolucji twierdzi jednak, że istoty ewoluują w inne – odmiennego rodzaju.
  Dla Boga wspomaganie ewolucji byłoby naruszeniem naturalnego porządku rzeczy, który ustanowił i zarządził, aby trwał. Tak więc Biblia i ewolucja twierdzą coś dokładnie przeciwnego. Nie mogą być jedocześnie prawdziwe.
 4. Autor Listu do Hebrajczyków napisał:

  Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne (Hbr 11,3).

  Według Biblii wszystko, co widzimy w naturalnym świecie, nie powstało z niczego, co jest w tym świecie. Jego początkiem nie było coś widzialnego, jak – powiedzmy – „wielki wybuch” lub prehistoryczne bagno/pierwotna zupa. To, co widzimy wokół siebie w świecie przyrody, nie powstało z rzeczy widzialnych, ale zostało powołane do istnienia przez słowo Boga. Teistyczna ewolucja natomiast głosi, że to, co widzimy w przyrodzie, powstało z innych rzeczy, które można obserwować w przyrodzie.
  Po raz kolejny Biblia mówi coś przeciwnego niż ewolucja. Nie mogą być jedocześnie prawdziwe.
 5. Istnieje również wiele zasadniczych sprzeczności teologicznych pomiędzy ewolucją a Biblią:

Ukazuje to, że Biblia i ewolucja nie mogą być jednocześnie prawdą.  

Co mówi Biblia o stworzeniu poza Księgą Rodzaju

1. Wj 20,11 

JAHWE bowiem przez sześć dni stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich,a siódmego dnia odpoczął. Dlatego JAHWE błogosławił dzień szabatu i uświęcił go. 

Po prostu nierozsądnym jest wyobrażać sobie, że Mojżesz pisząc to chciał, aby jego czytelnicy rozumieli, że sześć dni odnosi się tutaj do długich okresów czasu, a wymieniony w tym samym zdaniu siódmy dzień jest 24-godzinnym dniem sabatu.

 

2. Neh 9,6 

Ty, ty jedynie jesteś JAHWE. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co w nich jest, Ty też utrzymujesz to wszystko; a wojska niebios oddają tobie pokłon. 

Bóg stworzył niebo i ziemię w ten sam sposób. Czy mamy wierzyć, że aniołowie wyewoluowali z jakiegoś niebiańskiego prochu? Czy ewoluują nadal? Wyraźnym zamiarem Nehemiasza jest stwierdzenie, że w określonym momencie zostali stworzeni aniołowie, a w innym konkretnym czasie – Ziemia i istoty na niej. 

 

3. Jr 27,5 

Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swą wielką siłą i swym wyciągniętym ramieniem.

Bóg powiedział Jeremiaszowi, że w przeszłości był taki czas, kiedy uczynił niebo, ludzi 

i zwierzęta.  Hebrajskie słowo oznaczające „uczynić” (‘asiti) ma formę gramatyczną qal perfect, opisującą czynność dokonaną (a nie ciągłą) w czasie przeszłym z konsekwencjami w przyszłości.   

 

4. Mt 19,4 

A Jezus im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą? 

Jezus, odpowiadając na pytanie o rozwód i powtórne małżeństwo, wraca do tego, jak Bóg stworzył ludzi na początku. Nie ma możliwości, żeby Jezus chciał, aby rozumieli przez to powolną ewolucję stworzeń w kierunku mężczyzny i kobiety.

 

5. 1 Tm 2,13 

Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. 

Paweł twierdzi, że najpierw został stworzony Adam, a potem Ewa. Jak ma się to do religii ewolucji?

 

6. J 1,1-3 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. 

Jan pisze, że na początku wszystko zaczęło istnieć przez Chrystusa. Skoro tak jest, nie może nadal pozostawać w procesie stawania się przez ewolucję. 

 

7. Dz 17,24 

Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych.

 

8. Dz 17,26 

Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. 

Paweł powiedział ateńczykom, że jest jeden Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, i ten sam Bóg z jednego człowieka uczynił każdy inny naród ludzki. Jasno wynika z tego, że nie pasuje to do scenariusza religii ewolucji, w którym ludzie wyewoluowali w Afryce z małp w ciągu milionów lat.

 

9. Rz 4,17 

Tak, jak jest napisane: Ojcem wielu narodów ustanowiłem cię przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych, a to czego nie ma, powołuje by było. 

Paweł przedstawia, w jaki sposób Bóg tworzy życie. Tak samo przywraca życie umarłym. Nie powoduje ewoluowania rzeczy, by istniały, ale powołuje rzeczy do istnienia.  

 

10. Rz 8,20-22 

Stworzenie bowiem zostało poddane marności … w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli… 

Stworzenie jest poddane marności, a nie ewoluuje w coś bardziej zdolnego do przetrwania. Jest to cierpienie i umieranie, a nie ewoluowanie i udoskonalanie.  

 

11. Ap 4,11 

Godny jesteś, nasz Panie i Boże, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, dzięki Twej woli powstało i zostało stworzone.

Wynikiem (a podejrzewam, że także celem) promowania religii ewolucji jest odebranie chwały Bogu. Dlaczego mielibyśmy zakładać, że coś takiego jest zgodne z Biblią? 

 

Jasny jest następujący wniosek:

Biblia i teistyczna ewolucja nie mogą być jednocześnie prawdą.

 

 POBIERZ PDF
TAGI:
ewolucja (2), fałszywa nauka (1), herezja (1), kreacjonizm (2), stworzenie (2), Stwórca (2),

STRONA GŁÓWNA

 NEWSLETTER

 Chcesz być na bieżąco z nowościami?
 Wyślij swój e-mail:
Intencją autorów jest, aby materiały były wykorzystywane według potrzeb odbiorców
- dla chwały i przyjemności Pana Jezusa Chrystusa
 
wróćwróć strzałka do górystrzałka do góry